Các giải pháp cân trọng lượng

Cân trọng lượng là truyền thống kinh doanh chính của chúng tôi.

Với kinh nghiệm của MDC, hãy trao đổi với chúng tôi nếu quý vị cần một giải pháp cho các yêu cầu cân trọng lượng chuyên dụng như là dỡ hàng trên tàu, cân trọng lượng tàu, di chuyển hàng nặng hay các kết cấu đặc biệt nặng, dàn khoan dầu, các kết cấu có hình dáng không theo quy cách, v.v… Chúng tôi có thể giúp quý vị cân trọng lượng các kết cấu nặng đồng thời tìm ra trọng tâm của kết cấu nặng đó để đảm bảo an toàn. Để biêt thêm thông tin về các giải pháp cân trọng lượng chuyên dụng của chúng tôi, vui lòng xem trang web của công ty con của chúng tôi tại: www.mdctechcentre.com.