Thử nghiệm tải trọng

Với nhiều thiết bị kiểm tra trọng lượng đã được kiểm định, chúng tôi tăng cường thêm kinh doanh các dịch vụ kiểm tra tải trọng cho các thiết bị nâng, các kết cáu thép, kết cấu bê-tông và tất cả các loại kết cấu nặng.

Chúng tôi thực hiện các dịch vụ kiểm tra tải trọng và cấp các chứng nhận kiểm tra cho các thiết bị nâng tuân thủ các yêu cầu của Bộ nhân lực (của Singapore).