Các chứng nhận

Với các hoạt động kinh doanh đa dạng, MDC đạt được một loạt các chứng chỉ và chứng chận quốc tế công nhận chất lượng công việc của chúng tôi.

Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ với chất lượng tuyệt vời, có năng lực kỹ thuật trong các dịch vụ phòng thử nghiệm, cam kết an toàn cho cả cộng đồng và nhân viên của chúng tôi và thực thi vai trò duy trì các điều kiện môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai của chúng ta.

Danh mục dưới đây là các chứng chỉ và chứng nhận chúng tôi có được tính đến ngày hôm nay:

ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường
OHSAS 18001 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
ISO/IEC 17025 Kiểm định và Đo lường được cấp bởi SPRING Singapore’s SAC-SINGLAS (Hội đồng công nhận Singapore – Hệ thống công nhận Phòng thử nghiệm Singapore)
SPRING Đơn vị kiểm định có thẩm quyền của Singapore đối với Văn phòng Cân và Đo lường
WSH (Hội đồng sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc) chứng nhận bizSAFE STAR

BCA (Cơ quan Thi công và Xây dựng) Giải thưởng Đơn vị xây dựng xanh và thân thiện với môi trường
List Danh sách các nhà sản xuất có đủ năng lực do Nadcap bình chọn